ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΜΟΥ 69 2ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 54623

ΤΗΛ: 2310-275791 FAX: 2310-227525 ΑΥΤ.ΤΗΛ.: 2310-221051

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ Φ.Σ.Θ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.
Π . Δ . 67/2000 με την τροποποίηση του Π .Δ 8/2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.
ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν . 1729/87.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΚΡΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ Ν. 1729/87 "ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β, Γ, ΓΣ, Δ"
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν. 1729/87
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕ 0 % ΚΑΙ 10 % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 : ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 9 : ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ Γ΄ ΓΕΝΙΑΣ, ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.
α) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
β) ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 67
Άρθρο 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Α. Οι φαρμακοποιοί που συμβάλλονται είτε ατομικά είτε συλλογικά με το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, υποχρεούνται:

Β. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα προβαίνουν σε ελέγχους στα φαρμακεία προς διαπίστωση της τηρήσεως των αναφερόμενων στο παρόν άρθρο υποχρεώσεων των φαρμακοποιών. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα μπορούν να καλούν τους ασθενείς προκειμένου να διαπιστώσουν τη χορήγηση των αναγραφομένων στη συνταγή φαρμάκων.

Γ. Η παράβαση από το συμβεβλημένο φαρμακοποιό των υποχρεώσεών του όπως καθορίζονται από το παρόν συνεπάγεται, εκτός των ενδεχόμενων ποινικών κυρώσεων ή των διοικητικών που προβλέπονται από την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και την επιβολή των εξής κυρώσεων:

  1. Πρόστιμο, για κάθε παράβαση που διαπιστώνεται, κυμαινόμενο ανάλογα με τη συχνότητα και σοβαρότητα της παράβασης από 5% έως και 30% επί της αξίας των συνταγών του Δημοσίου και του ασφαλιστικού οργανισμού που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο το μήνα κατά τον οποίο έγινε η παράβαση. Ειδικά για την περίπτωση εύρεσης στο φαρμακείο ταινιών γνησιότητας που είναι αποκολλημένες από τα εμβαλάγια, το πρόστιμο καθορίζεται στο πενταπλάσιο (5πλάσιο) της αξίας των ιδιοσκευασμάτων που αντιστοιχούν οι ταινίες.
  2. Για τις κατωτέρω αναφερόμενες παραβάσεις πλην των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος, επιβάλλεται επιπλέον και πρόστιμο από 1.000.000 έως 10.000.000 δρχ.:

Δ. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των προστίμων, τα ποσά αυτά εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Ε. Σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις των φαρμακοποιών γνωστοποιούνται και στον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο, προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση και να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΣΤ. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου και κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, μετά την παροχή από το φαρμακοποιό σχετικών εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα που έλαβε το σχετικό έγγραφο. Κατά της αποφάσεως αυτής ο φαρμακοποιός δύναται να ασκήσει μέσα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση της προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για το Δημόσιο, ενώπιον του ΔΣ του ασφαλιστικού φορέα για τους λοιπούς οργανισμούς. Μέχρι την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας καθώς και σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, μέχρι της έκδοσης της σχετικής απόφασης αναστέλλεται η εκτέλεση της επιβολής κυρώσεων.
Το Δημόσιο και οι φορείς και κλάδοι ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποχρεούνται:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2