ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΜΟΥ 69 2ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 54623

ΤΗΛ: 2310-275791 FAX: 2310-227525 ΑΥΤ.ΤΗΛ.: 2310-221051

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Α) ΓΕΝΙΚΑ

 1. Πρέπει να μην είναι γραμμένα σε κάθε συνταγή περισσότερα από τρία είδη φαρμάκων και όχι περισσότερα των δύο εμβαλαγίων ανά φάρμακο. Εάν τα εμβαλάγια είναι περισσότερα των δύο ανά φάρμακο, η συνταγή θα πρέπει να γράφει "χρόνια πάθηση - θεραπεία μηνός" εάν πρόκειται για απλή συνταγή, ή "χρόνια πάθηση" (ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ) εάν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη . Η συνταγή δεν είναι άκυρη εάν δεν αναγράφεται η δοσολογία των φαρμάκων. Ο περιορισμός της ποσότητας δεν ισχύει για τις συσκευασίες που περιέχουν μια δόση (π.χ. ενέσιμα) και για ιδιοσκευάσματα απαραίτητα για φαρμακοτεχνικές εργασίες.
 2. Οι επαναλαμβανόμενες συνταγές γράφονται σε τρία διαφορετικά φύλλα και πάνω σε κάθε φύλλο θα καθορίζεται ποια εκτέλεση είναι: 1η , 2 η , ή 3η .
 3. ΄Ολες οι συνταγές εκτελούνται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αναγραφή τους από τον συνταγογράφοντα ιατρό. Εξαιρείται η περίπτωση που είναι θεωρημένες από τον ελεγκτή ιατρό πέρα των 5 ημερών, οπότε εκτελείται την ημέρα της θεώρησης. Για τις επαναλαμβανόμενες συνταγές, το δεύτερο ή τρίτο φύλλο τους μπορεί να εκτελείται μέχρι και πέντε ημέρες, νωρίτερα ή αργότερα από την αναγραφόμενη στο φύλλο ημερομηνία.
 4. Οι συνταγές όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων πρέπει να αριθμούνται εντός τριών ημερών, και να γράφονται στα βιβλία υποβολής κάθε τέλος του μηνός. ΠΡΟΣΟΧΗ σύμφωνα με το Π . Δ . 67 / 2000 δεν χρειάζονται αρίθμηση τα φάρμακα.
 5. Πρέπει να είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία της συνταγής ενιαίου τύπου (ο κωδικός Νοσοκομείου δεν είναι απαραίτητος σε κανένα Ταμείο, ούτε στον Ο.Γ.Α.).
 6. Εάν η συνταγή έχει μία συμμετοχή τότε δεν χρειάζεται να συμπληρώνεται από τον φαρμακοποιό η στήλη με την συμμετοχή του ασφαλισμένου σε κάθε φάρμακο, αλλά μόνο η συνολική συμμετοχή.

Β) ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
 1. Οι συνταγές χρειάζονται θεώρηση όταν η αρχική αξία είναι άνω των 60 Ευρώ. Όσες συνταγές είναι κάτω των 60 Ευρώ ανεξάρτητα του πόσες είναι ανά μήνα, δεν χρειάζονται θεώρηση .
 2. Συνταγές που γράφουν φάρμακα της κατηγορίας Δ (ΠΙΝΑΚΑΣ 4) (π.χ. ATARVITON, CENTRAC, DORM, FRISIUΜ, GARDENAL, HIPNOSEDON, LIBRAX, LEXOTANIL, LORAMET, STEDON, TAVOR, TRAΝXENE, XANAX, STILNOX, κ.λ.π.) δεν χρειάζονται θεώρηση, ανεξαρτήτως της ποσότητας των εμβαλαγίων.
  ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Το ότι δεν χρειάζονται θεώρηση οι συνταγές αυτές δεν σημαίνει ότι δεν απαιτείται η μονόγραμμη αθεώρητη συνταγή που φυλάσσουμε για τρία χρόνια στα φαρμακεία μας.
 3. Συνταγές που γράφουν φάρμακα της κατηγορίας ΓΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 4), κωδεΐνούχα φάρμακα ( π.χ. LONARID, SIVAL-B κ.λ.π.) δεν χρειάζονται θεώρηση, ανεξαρτήτως της ποσότητας των εμβαλλαγίων.
  ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Το ότι δεν χρειάζονται θεώρηση οι συνταγές αυτές δεν σημαίνει ότι δεν απαιτείται η μονόγραμμη θεωρημένη συνταγή που φυλάσσουμε για τρία χρόνια στα φαρμακεία μας.
 4. Συνταγές που φέρουν φάρμακα του Ν. 1729/87 (ΠΙΝΑΚΑΣ 4) πλην των κατηγοριών ΓΣ και Δ που σας αναφέραμε πιο πάνω, χρειάζονται θεώρηση ανεξαρτήτως ποσού και αξίας ( δηλ . οι δίγραμμες συνταγές ).
 5. Τα εμβόλια χορηγούνται άνευ θεωρήσεως . Ειδικά για την χορήγηση εμβολίων στο Δημόσιο και στο Ι.Κ.Α., βλέπε ΔΗΜΟΣΙΟ , ΙΚΑ .
 6. ΠΡΟΣΟΧΗ ! Εφόσον μια συνταγή είναι θεωρημένη από ελεγκτή ιατρό του Ταμείου, θα εκτελείται χωρίς να φέρει ευθύνη ο φαρμακοποιός για την συμμετοχή των ασφαλισμένων, για την ειδικότητα των γιατρών κ.λ.π. Εάν κάποια συνταγή είναι θεωρημένη και περιέχει φάρμακο εκτός λίστας χωρίς την απαιτούμενη γνωμάτευση ή φάρμακα περισσότερα των τριών ή περισσότερα των δύο τεμαχίων ανά είδος, χωρίς την ένδειξη "χρόνια πάθηση - θεραπεία μηνός" δεν θα εκτελείται.

Γ) ΦΑΡΜΑΚΑ
 1. Συνταγογραφούνται όλα τα φάρμακα που εμπεριέχονται στην λίστα. Εξαιρείται η ασπιρίνη στο Δημόσιο !
 2. Φάρμακα που δεν είναι στη λίστα ΔΕΝ χορηγούνται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία . Για να χορηγηθούν θα πρέπει πάνω στην συνταγή να γράφεται η λέξη ''αναντικατάστατο'' με την σφραγίδα και την υπογραφή ιατρού και να υπάρχει ειδική βεβαίωση που να δικαιολογεί το αναντικατάστατο του φαρμάκου με την υπογραφή και σφραγίδα του ίδιου ιατρού. Εννοείται ότι η ημερομηνία της συνταγής και της βεβαίωσης θα πρέπει να είναι η ίδια.
 3. Εάν η συνταγή περιέχει ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) φάρμακο θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του Νοσοκομείου ότι συνεχίζεται η Νοσοκομειακή θεραπεία.
 4. Εάν η συνταγή περιέχει ΚΡΑΤΙΚΟ φάρμακο (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), για να εκτελεστεί από το φαρμακείο πρέπει να υπάρχει στη συνταγή η λέξη ΄΄ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ΄΄ με την σφραγίδα και την υπογραφή του Φαρμακοποιού Κρατικού Νοσοκομείου.
 5. Εάν η συνταγή περιέχει φάρμακο που είναι και ΚΡΑΤΙΚΟ και ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) θα πρέπει να έχει και "στερείται" και την βεβαίωση του Νοσοκομείου που νοσηλεύτηκε, ότι συνεχίζεται η θεραπεία στο σπίτι.
 6. Τα διάφορα φάρμακα, που κατά καιρούς για κάποια Ασφαλιστικά Ταμεία απαιτείτο θεώρηση, π.χ. FOSAMAX , ZANTAC και τα όμοια τους, δεν χρειάζονται πλέον θεώρηση σε κανένα Ασφαλιστικό Ταμείο.
 7. Οι ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΕΣ και τα όμοια τους δεν χρειάζονται πλέον θεώρηση σε κανένα Ασφαλιστικό Ταμείο.
 8. Από 16 Σεπτεμβρίου 2003 οι από του στόματος χορηγούμενες, για τοπική οφθαλμική χρήση και για τοπική ωτική χρήση νεότερες κινολόνες καθώς και οι από του στόματος χορηγούμενες κεφαλοσπορίνες Γ΄ γενεάς, χορηγούνται ΜΟΝΟ με την ειδική αιτιολημένη συνταγή και με αντιβιόγραμμα. Στο αντιβιόγραμμα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το μικρόβιο που απομονώθηκε είναι ανθεκτικό στα αντιβιοτικά, των οποίων η χρήση δεν είναι υπό περιορισμό και χορηγούνται με απλή ιατρική συνταγή.
  Δεν χρειάζεται αντιβιόγραμμα στις παρακάτω περιπτώσεις:
 9. Τα ΕΜΒΟΛΙΑ που υπάγονται στο πρόγραμμα του Εθνικού Εμβολιασμού δίνονται σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία με 0 % συμμετοχή και χωρίς θεώρηση. Σας παραθέτουμε το υπ. αριθμ. πρωτ. Φ7/91/16-2-2000 έγγραφο του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας:
  Συνοπτικό ενημερωτικό φυλλάδιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

  Για τα παιδιά :


  Για τους ενήλικες :
  Τα εμβόλια της γρίπης του πνευμονιόκοκκου, της Ηπατίτιδας Α και της Ηπατίτιδας Β (για τους ενήλικες) συνταγογραφούνται για τις κατά ασθένεια ομάδες υψηλού κινδύνου και δεν υπάγονται σε καθεστώς γενικευμένης και καθολικής χορήγησης σε παιδιά ή ενήλικες.
  Τα εμβόλια του μηνιγγιτιδόκοκκου και του κίτρινου πυρετού διατίθενται προς το παρόν, αποκλειστικά από τις Δ/νσεις Υγείας των Νομαρχιών.
  Το meningitec, αλλά και όλα τα εμβόλια που δεν υπάγονται στο πρόγραμμα Εθνικού Εμβολιασμού δεν χορηγούνται από κανένα ταμείο που ανήκει στην Γ.Γ.Κ.Α. και στο Υπουργείο Υγείας.
  Σε περίπτωση, που διενεργείται έκτατος εμβολιασμός συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, κατόπιν απόφασης του Υ.Υ.Π. ή της αρμόδιας Δ/νσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τα εμβόλια συνταγογραφούνται με την ίδια διαδικασία στα βιβλιάρια των ασφαλισμένων.

  Τα πολυδύναμα εμβόλια που αποτελούνται από άθροισμα εμβολίων, τα οποία είναι όλα εγκεκριμένα από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, χορηγούνται και αυτά με τους ίδιους όρους, δηλαδή χωρίς θεώρηση και χωρίς συμμετοχή.

  Ομάδες υψηλού κινδύνου ανά εμβόλιο:


  Συνάδελφοι, ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΣΗΜΕΙΟ:
  Συνταγές με εμβόλια ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ χορηγούνται ασχέτως με το είδος των εμβολίων που αναγράφουν γιατί την ευθύνη την φέρει ο ελεγκτής. Στις συνταγές των Ταμείων όπου τα εμβόλια δεν χρειάζονται θεώρηση, τα εμβόλια για τις ομάδες υψηλού κινδύνου χορηγούνται εάν αναγράφει στην συνταγή ο θεράπων ιατρός ότι ο ασφαλισμένος ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου.
 10. Το REGAINE χορηγείται μόνο όταν είναι γραμμένο από δερματολόγο και με την ένδειξη ανδρογενής αλωπεκία (βλ . ειδικές ρυθμίσεις ΤΑΜΕΙΩΝ)
 11. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε σχετική εγκύκλιο που εκδόθηκε από την Γ.Γ.Κ.Α Φ7 / 164899/2-4-2001 τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα καλύπτουν την δαπάνη για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση εξωσωματικής γονιμοποίησης με συμμετοχή του ασφαλισμένου 25 %. Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην λίστα (εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αναντικατάστατου) και να είναι γραμμένα από γυναικολόγο.

Δ) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Διευκρινίζεται ότι επιστροφή συνταγών στους φαρμακοποιούς θα γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν τυπικές παραλείψεις ή υπολογιστικά λάθη. Οι συνταγές αυτές αφού συμπληρωθούν ή διορθωθούν από το Φαρμακοποιό, θα επανυποβάλλονται στον Ασφαλιστικό Οργανισμό μαζί με τις συνταγές του επόμενου μήνα.

Ε) ΜΕΡΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ

Μέχρι σήμερα η μερική εκτέλεση συνταγής επιτρεπόταν σε όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία, πλην του Δημοσίου όταν ο ασφαλισμένος δεν ήθελε να πάει για θεώρηση, ή όταν ο γιατρός έγραφε περισσότερα των δύο εμβαλλαγίων χωρίς την λέξη "χρόνια πάθηση - θεραπεία μηνός" κ.λ.π. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δια του Υφυπουργού κυρίου Φαρμάκη σε σύσκεψη που έκανε με τα μεγάλα Ασφαλιστικά Ταμεία, 9-11-2000 αποφάσισε να απαγορεύσει την μερική εκτέλεση συνταγής στην ανωτέρω περίπτωση. Επειδή αφενός μεν μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια έγγραφη ανακοίνωση από το Υπουργείο αφετέρου δε όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία (πλην του ΟΓΑ) δεν έχουν αντίρρηση να γίνεται μερική εκτέλεση συνταγών για τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφαρμόζουν το μέτρο της μερικής εκτέλεσης, μέχρις ότου έχουμε κάποια ενημέρωση την οποία θα σας θα σας κοινοποιήσουμε. Καταβάλλεται πάντως προσπάθεια ώστε να μην ισχύει η πρόθεση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Φαρμάκη η οποία άλλωστε είναι εκ των πραγμάτων ανεφάρμοστη.

ΣΤ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ

Ζ) ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Οι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί χωρίς ειδικότητα υποχρεούνται να συνταγογραφούν μόνο ένα εμβαλλάγιο ανά ιδιοσκεύασμα για τα οξέα περιστατικά και σε περίπτωση συνέχισης της θεραπείας να εκδίδουν νέα συνταγή. Για τα χρόνια περιστατικά μπορούν να εκδίδουν "επαναλαμβανόμενη συνταγή" σύμφωνα με τη σχετική γνωμάτευση ιατρού ειδικότητας, στην οποία αναγράφονται τα ιδιοσκευάσματα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της νόσου. Στην περίπτωση αυτή ο Αγροτικός ιατρός θα αναγράφει στην συνταγή το ονοματεπώνυμο και την ειδικότητα του ιατρού που εξέδωσε τη γνωμάτευση καθώς και την ημερομηνία έκδοσης της (π.χ. γνωμάτευση καρδιολόγου "ονοματεπώνυμο" της 1/9/2000). Μολονότι στο Π.Δ. 67/2000 προβλέπεται τα συνταγογραφούμενα φάρμακα να χορηγούνται για όσο χρόνο έχει ορίσει ο ιατρός ειδικότητας στη γνωμάτευση του και πάντως όχι πέραν της διετίας από την έκδοση της γνωμάτευσης, για την ασφάλεια των ασθενών και σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις μεταβαλλόμενες δράσεις σε μακροχρόνια χορήγηση, είναι σκόπιμη η επαναλαμβανόμενη συνταγογράφηση να μην υπερβαίνει τους 3 έως 6 μήνες (ανάλογα με τη νόσο) και να ζητούνται από τους ασθενείς νέες γνωματεύσεις από τους ιατρούς ειδικότητας.

Η) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Στα τιμολόγια που κόβονται προς όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία πρέπει να υπάρχει ΔΟΥ, ΑΦΜ, Δ/ΝΣΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3