ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΡ.ΠΡ.Φ.ΟΙΚ.520/31/3/2000)

Σχετικά με την διακίνηση και διάθεση των ιδιοσκευασμάτων που προέρχονται απο χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες, προορίζονται αποκλειστικά για ατομική χρήση και δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Α. Κάλυψη δαπάνης απο τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και το Δημόσιο.
1. Για να καλυφθεί η δαπάνη των παραπάνω ιδιοσκευασμάτων απο το δημόσιο και τους φορείς και κλάδους ασθένειας, ο ασφαλισμένος πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού του φορέα ή την Δ/νση Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδοίκησης συνταγή εκ του συνταγολογίου του, γιατρού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας , η οποία θα συνοδεύεται απο ιατρική γνωμάτευση, που σας αποστέλεται (έντυπο Α). Την γνωμάτευση μπορούν να προμηθεύονται οι γιατροί απο τον ΕΟΦ, τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους της χώρας στους οποίους θα σταλεί απο τον ΕΟΦ, και τις υγειονομικές υπηρεσίες των ασφαλιστικών οργανισμών.
2. Ο ασφαλιστικός φορέας αποστέλει την παραπάνω ιατρική γνωμάτευση στον ΕΟΦ Δ/νση Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας-Τμήμα Παρακολούθησης Κατανάλωσης και Επάρκειας Προϊόντων- Μεσογείων 284, 15562, Αθήνα, Τηλ. 010-6507200, Fax 010-6549591.
3. Ο ΕΟΦ αξιολογεί τα στοιχεία της ιατρικής γνωμάτευσης αναφορικά με το αν το ιδ/σμα κυκλοφορεί νόμιμα και σε ποιά χώρα, έχει συνταγογραφηθεί για τις εγκεκριμένες ενδείξεις, εάν στην Ελλάδα κυκλοφορούν άλλα φάρμακα όμοιας σύνθεσης και οτι επιτρέπεται η διακίνηση και η διάθεση του. Για τα παραπάνω ενημερώνεται ο ασφαλιστικός φορέας με το εντυπο Β, το οποίο αποστέλλεται στον φορέα μαζί με την σχετική ιατρική γνωμάτευση.
4. Ο αρμόδιος φορέας δια των ελεγκτικών του οργάνων εγκρίνει ή απορρίπτει την συνταγή. Προκειμένου να τηρείται σχετικό αρχείο και να παρακολουθείται η διακίνηση και η κατανάλωση των φαρμάκων αυτών, πρέπει ο αρμόδιος φορέας να ενημερώνει σχετικά τον ΕΟΦ για την έγκριση ή απόρριψη της συνταγής στην Δ/νση που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος.
5. Σχετικά με τις διαδικασίες για την καταβολή της δαπάνης εφαρμόζεται ο κανονισμός φαρμακευτικής περίθαλψης του κάθε φορέα.
6. Πάντως για να εξοφλείται η συνταγή απο το δημόσιο και τους φορείς και τους κλάδους ασθενείας κατατίθενται απο τον φαρμακοποιό ή τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο, ανάλογα με τον ασφαλιστικό οργανισμό α) η συνταγή β) αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς του φαρμάκου και γ) απόδειξη πώλησης. Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ όταν η προμήθεια των ιδιοσκευασμάτων γίνεται μέσω του Ιδρύματος, είναι απαραίτητη η συμπληρωμένη ιατρική γνωμάτευση και το απαντητικό έγγραφο του ΕΟΦ (έντυπο Β).

Β. Κάλυψη δαπάνης απο τον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση που ο ιδιώτης προμηθεύεται το ιδ/σμα εξωτερικού απο το φαρμακείο, απαιτείται : α) η έκδοση συνταγής γιατρού σχετικής με την πάθησή του ειδικότητας, που θα συνοδεύεται απο ιατρική γνωμάτευση (έντυπο Α). β) ο φαρμακοποιός αποστέλλει στον ΕΟΦ αντίγραφο της συνταγής και της ιατρικής γνωμάτευσης και χορηγεί το φάρμακο στον ενδιαφερόμενο, εφόσον ο ΕΟΦ με το απαντητικό του έγγραφο, εγκρίνει την διάθεση του.

Γ. Διακίνηση και διάθεση εμβολίων απευαισθητοποίησης. Οσον αφορά την διακίνηση και διάθεση εμβολίων απευαισθητοποίησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
α) Για τα εμβόλια απευαισθητοποίησης που δεν κυκλοφορύν στην Ελλάδα και οι ουσίες που περιέχουν, δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας απο τον ΕΟΦ, θα ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία (περ. Α ή Β ).
β) Για τα εμβόλια απευαισθητοποίησης που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, αλλά οι ουσίες που περιέχουν έχουν άδεια κυκλοφορίας απο τον ΕΟΦ θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία :
Ο διακαιούχος πρέπει να προσκομίζει στο φαρμακείο συνταγή γιατρού σχετικής με την πάθησή του ειδικότητας και στην συνέχεια ο φαρμακοποιός απευθύνεται στην υπεύθυνη για την κυκλοφορία του προϊόντος εταιρεία, προκειμένου αυτή να φροντίσει για την εισαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος, το οποίο στην συνέχεια χορηγεί στον ενδιαφερόμενο.
Σημειώνεται οτι ο ΕΟΦ θα ενημερώσει τους κατα τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας για τις ουσίες που έχουν άδεια κυκλοφορίας. (Πίνακας Α)
Προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη απο τον ασφαλιστικό φορέα ο φαρμακοποιός υποβάλλει σ'αυτόν την συνταγή και τα απαραίτητα παραστατικά (τιμολόγιο και απόδειξη πώλησης)

Οι πληροφορίες προέρχονται από site του ΕΟΦ