ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ       ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞ. ΣΤΑΥΡΟΥ 15-17    546 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310-940 350       FAX: 2310-904 322
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του Νόμου και του άρθρου 21 του Καταστατικού, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσ/νίκης ''ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σ.Π.Ε.'' σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Απριλίου του 2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00μ.μ. στην αίθουσα Α΄ του Συνεδριακού κέντρου ΄΄Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ΄΄ της HELEXPO - Δ.Ε.Θ. (περίπτερο Νο 8).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γεν. Συνέλευσης (άρθρο 22.5).
2. Έγκριση εγγραφής - διαγραφής μελών (άρθρα 4 & 6)
3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2002.
4. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για τον έλεγχο της Χρήσης 2002.
5. Υποβολή Ισολογισμού 31/12/2002, Αποτελεσμάτων και διανομής κερδών Χρήσης 2002 και έγκριση αυτών.
6. Υποβολή Προϋπολογισμού Χρήσης 2003 και έγκριση αυτού.
7. Απαλλαγή πάσης ευθύνης του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου για την Χρήση 2002.
8. Εγγραφή νέων μελών:
Καθορισμός:
· Ειδικής εισφοράς (άρθρο 4.1ε2)
· Δικαιώματος εγγραφής (άρθρο 4.1ε3α)
· Εισφοράς υπέρ του λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης απερχομένων μελών (άρθρο 4.1ε3β)

9. Καθορισμός του ποσού Οικονομικής Ενίσχυσης απερχομένων μελών (άρθρο 5.2β).
10. Δυνατότητα δανειοδότησης ΣΥ.ΦΑ. (άρθρο 17.10).
11. Διάφορες ανακοινώσεις & λήψεις αποφάσεων.

         

Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ           Λ. ΦΑΡΣΑΚΗΣ

Πρόεδρος Δ.Σ.                Γραμματέας Δ.Σ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση μη απαρτίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Καταστατικού (άρθρο 22.1). Συνεπώς εάν δεν υπάρξει απαρτία στις 23/04/2003, επαναληπτική Γεν. Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Τετάρτη 30/04/2003 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, παρόντων 1/5 τουλάχιστον των Μελών. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07/05/2003 την ίδια ώρα, στον αυτό τόπο και με τα ίδια θέματα, παρόντων οσονδήποτε μελών.